Skanderborg Søerne

  Fiskepladser

  Å-fluekurser

Da isen trak sig tilbage ved slutningen af sidste istid, efterlod den en sand overflod af variation i det midtjyske landskab.

Er man til det fredfyldte fiskeri efter de ikke altid så fredelige fredfisk, er Skanderborg Sø i absolut verdensklasse. Her er der utrolige mængder af skaller og brasen, hvoraf mange kan blive flere kilogram tunge. Det var således ingen tilfældighed, at hele tre nye verdensrekorder er blevet sat netop her siden 1994 - den seneste på næsten 150 kg fisk!

De mange fredfisk i søen danner også grundlag for en stor bestand af rovfisk - her specielt sandarter, som klarer sig godt i Skanderborg Sø's uklare vand. De største vejer idag over 10 kg. Fisk på 1-3 kg er der mange af, hvis blot man kan finde frem til dem!

Søen er meget varieret i sin udformning - relativt fladvandet og derfor fyldt med bugter, vige, odder og småøer. Det giver grobund for et rigt og varieret fugleliv, der bestemt er med til at gøre en tur på Skanderborg Sø til en god oplevelse - uanset fangstresultatet!

Til de mest oversete fisk i Skanderborg Sø hører den blanke søørred, som der efterhånden er en ganske mange af. Ørredbestanden skyldes primært de seneste års store udsætninger af ungfisk.

Skanderborg Sø afvandes af den lille Tåning Å, der leder vandet videre ud i den store Mossø. Og som samtidig er hovedvej for en del fine søørreder på vej mod Mossø!

Midt i Søhøjlandet, mellem Skanderborg Sø i øst og Silkeborg Søerne i vest, ligger således den store Mossø. Fælles for alle disse søer er, at de er skabt under sidste istid, altså for små 10.000 år siden.

Mossø er Jyllands største og Danmarks tredjestørste sø med en længde på små 10 km og en bredde på knap 2 km. Arealmæssigt dækker søen 16,9 km2. Middeldybden er 9 m med største dybde på 22 m.

Dybdemæssigt er Mossø opdelt i to bassiner - et lille og lavvandet vestligt samt et stort og meget dybt østligt. De to bassiner er delt af en lavvandet tange, der fra Emborg Odde strækker sig næsten helt over til sydsiden. I blæst ses bølgerne tydeligt krappe op over tangen, hvor man næsten kan krydse den store sø til fods!

Mossø er idag den sø i Danmark, som huser flest fiskearter - hele 19 arter svømmer omkring i den store sø. Søen er dog vanskeligt tilgængelig for lystfiskere.

Mossø afvander til Gudenåen nær Klostermølle i søens vestende.


E-bog:

"Østjyllands Fiskevande"

Hvis du vil vide mere om de mange og utroligt varierede fiskemuligheder, som Østjylland byder på, så har du bogen her! "Østjyllands Fiskevande" går i dybden med fiskemulighederne i å, sø og ved kysten - fra Mariager Fjord i nord over Silkeborg Søerne og Gudenåen i vest til Horsens Fjord i syd.

173 fiskepladser på 106 sider rigt illustreret med fotos og kort - lige til at have med i lommen på din Android eller iOS smartphone eller på din iPad. Uhyre praktisk, når du er i felten og uden adgang til internettet!

Pris kr. 50,-

Bogen kan bestilles og downloades på adressen
www.steenulnits.dk/stjylland.html


Fiskepladser

1. Skanderborg Sø
Skanderborg Sø er lavvandet og uklar på grund af tidligere tiders tilledning af næringssalte fra land og by.

Det uklare, men meget næringsrige vand danner grundlag for en kolossal bestand af skaller og brasen - desværre på bekostning af gedder og aborrer, som i høj grad jager ved hjælp af synet. Sandarten, som er indført fra Sydeuropa, stortrives derimod i Skanderborg Sø. Den bruger nemlig i vid udstrækning lugtesansen, når den jager, og bytte er der jo rigeligt af i den uklare sø. Mindre kendt er det, at der - søens uklare vand til trods - findes en habil bestand af søørreder i Skanderborg Sø.

Fiskeriet i de smukke omgivelser foregår primært nær Skanderborg i søens nordende. Her findes kendte pladser ved vandrehjemmet, hvor der med stort held kan fiskes efter såvel skaller og brasen som gedde, aborre og sandart. Med mellemrum tages der også søørred på denne plads.

Ud for Skanderborghus har ikke mindst medefiskeren mulighed for drømmefangster af velvoksne brasen. Ved Næsset er der dybt vand helt ind under land - et forhold, der tiltaler såvel sandart som søørred. Vester Mølle er et andet godt bud på en fight med en sølvblank søørred i Skanderborg Sø.
- [ se kort ] -

2. Mossø
En af landets største og dybeste søer med en meget rig og varieret fiskebestand. Blandt fiskeribiologer kendt for at huse ikke mindre end 19 fiskearter. Det er laks, søørred, regnbueørred, helt, smelt, gedde, sandart, aborre, hork, grundling, trepigget og nipigget hundestejle, skalle, rudskalle, suder, brasen, flire, knude og ål. Dette antal gør Mossø til landets artsrigeste sø.

Blandt lystfiskere er Mossø mest kendt for sine søørreder, der dog sjældent bliver større end 3-4 kg. Ørrederne kommer dels fra Skanderborg Sø via Tåning å, dels fra Gudenåen og søens mindre tilløbsbække, hvor fiskene også gyder.

Blandt søens erhvervsfiskere er Mossø nok mest kendt for sin bestand af sandarter, som dog ofte er flere, end de er store.

Desværre er der dårlige adgangsforhold til søen for interesserede lystfiskere. De er indtil videre henvist til et lille offentligt stykke i søens østlige ende nær Fuldbro. Eller campingpladsen på Hem Odde. Størsteparten af den store sø er således lukket for fiskeri.

Søørrederne fanges bedst i marts-april, mens vandet endnu er køligt og fiskene derfor jager overalt. Sommeren igennem er det for varmt og vandet for uklart på grund af algeblomst. I oktober er der atter muligheder for kontakt med ørrederne i Mossø, som generelt bedst fanges ved trolling med små blink og woblere.

Sandart og aborre kan fanges sommeren igennem på stenede rev, skrænter og banker. Umiddelbart efter gydningen - i juni - træffes sandarten på 3-6 meter vand. Senere på året længere ude på 6-12 meters dybde. Når vandet er allermest uklart, har man kun en reel chance med naturlig agn. Kunstagn virker derfor bedst i vinterhalvåret.

Mossø er ikke kendt for nogen større bestand af gedder, men huser til gengæld brasen i store mængder. Så store, at de løbende fiskes op for at holde søen i økologisk balance. De større skidtfisk er nemlig hårde næringskonkurrenter for ikke mindst ålen. Skidtfiskene græsser samtidig så hårdt på søens dyreplankton, at disse ikke kan holde algerne nede. Vandet bliver derfor mere uklart.
- [ se kort ] -

3. Salten Langsø (ej ill.)
Søen er opvækstplads for mange af de søørreder, der siden trækker op i Salten Å for at gyde. Privat område med forbud mod lystfiskeri.
- [ se kort ] -info@angling-eastjutland.dk
© 2000 Steen Ulnits
Skytten 116 · Fiskergaarden - DK-8900 Randers · Denmark
Tlf. +45 23 32 89 88 · Website: www.ulnits.dk · E-mail: steen@ulnits.dk